Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/101/115-120

Fatma Sultanova 

Lənkəran Dövlət Universiteti 

magistrant

[email protected]


NAĞILLAR TƏLİM-TƏRBİYƏ VASİTƏSİ KİMİ


Xülasə

Azərbaycan xalqının zəngin el yaradıcılığı növlərindən biri də xalq nəsridir. Xalq nəsri öz fantastik mahiyyətinə görə digər janrlardan fərqlənir. Burada əməkçi xalqın arzu və istəkləri öz əksini tapır. Xalq nəsrinin tarixi çox qədimdir. Onlar insan cəmiyyətinin formalaşdığı ilk gündən yaranmağa başlamışdır. Xalq nəsri xalq düşüncəsinin və onun keçdiyi tarixi yolun, bu yolda keçirilən həyəcanın yaddaşı rolunu oynayır. Xalq nəsrində mifaloji süjetlərə tez-tez rast gəlmək olur. Bu süjetlər zaman etibarı ilə çox qədimdir. Belə xalq nəsri onu yaradan, öz mühitində bəsləyən və yaşadan insanın tarixi rolunu oynayır. Nağıl xalq ruhunun daşıyıcısıdır. Şərq xalqları üçün bu janr xüsusilə əhəmiyyətlidir. Çünki o, xalq ruhunun, hiss və duyğularının ifadəçisidir. Qəlbində insani ləyaqət hissləri şölələnən insanlar böyük xariqalər yaratmaq gücünə malikdirlər. Nağıla “köhnəlmiş”, “arxaik” epitetləri yapışdırmaq, onu gözdən salmaq olmaz. Alman klassik fəlsəfəsinin ən böyük nümayəndəsi Hegel yazır: “Ruh hələ o dərəcədə mücərrədləşməmiş, təbii başlanğıcından ayrılmamışdır”. Bu, o deməkdir ki, bədii ədəbiyyatın aparıcı gücü olan ruhun ən tükənməz mənbəyi olan nağılların orta məktəbdə tədrisi hələ uzun illər aktual olaraq qalacaqdır.

Açar sözlər: xalq nəsiri, folklor, epik növ, nağıl


Fatma Sultanova

Lankaran State University

master student

[email protected]


Tales as a teaching tool


Abstract

Folk prose is one of the rich creative works of the Azerbaijani people. Folk prose differs from other genres due to its fantastic nature. The wishes and desires of the working people are reflected here. The history of folk prose is very old. They began to appear from the first day when human society was formed. Folk prose plays the role of a memory of folk thought and the historical path it traveled, the excitement experienced on this path. Mythological plots are often found in folk prose. These plots are very old in terms of time. Such folk prose plays the role of the history of the person who created it, nurtured it and lived it in its environment. The fairy tale is the bearer of the people's spirit. This genre is especially important for Eastern peoples. Because it is the expression of the people's spirit, feelings and emotions. People whose hearts are full of human dignity have the power to create great miracles. It is impossible to attach "outdated" and "archaic" epithets to the fairy tale and discredit it. Hegel, the greatest representative of German classical philosophy, writes: "The soul has not yet been abstracted to such an extent, it has not been separated from its natural beginning." This means that the teaching of fairy tales, the most inexhaustible source of spirit, the driving force of fiction, will remain relevant in high school for many years to come.

Keywords: folk prose, folklore, epic genre, fairy tale

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [672,49 Kb] (yüklənib: 30)

Baxış: 62
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]