Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/101/126-130

Nərmin İbrahimli 

Naxçıvan Dövlət Universiteti

ORCID ID 0000-0001-8929-3943  

[email protected]


AUTENTİK DİALOQLARIN DİSKURSİV XÜSUSİYYƏTLƏRİ


Xülasə

Məqalədə kommunikativ mühitin təqlidini yaratmağa kömək edən autentik dialoqların diskursiv xüsusiyyətləri tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Məlumdur ki, ünsiyyət prosesində dialoq nitqi aparıcı yer tutur və ali tədrisdə bu nitq formasının inkişaf etdirilməsi bir sıra müxtəlif növ üsulların istifadəsini zəruri edir. İngilis dilində dialoji nitqin formalaşmasında autentik dialoqların istifadəsi cəmiyyətdə ədalətli fikir mübadiləsinin və yaradıcı düşüncənin aşkarlanmasına səbəb olmuşdur. Autentik dialoqlar ingilis dilində fikir mübadiləsi zamanı iki tərəf arasında səmərəli ünsiyyəti və öyrənənlərin real dünyaya baxışlarını formalaşdırır. Autentik dialoq qarşı tərəfə bədənin, duyğuların, intellektin və ruhun danışdığı dildir. Autentik dialoqların istifadəsi zamanı tələbələr nədən söhbət etməyi planlaşdırır, çevik vaxt parametrlərinə malik olurlar və tapşırıqların yerinə yetirilməsi üçün məsuliyyət daşıyırlar. Bununla belə, bu dialoqlarda dinləmək uğurlu və orijinal dialoqa nail olmaq üçün ən vacib tərkib hissədir. Bu məqsədlə, kommunikativ şəraitdə dialoji dil mühitinin yaradılması tədris prosesinin metodik cəhətdən düzgün və məhsuldar qurulmasını tələb edir. 

Bu sahədə araşdırmalar aparan tədqiqatçılar dialoqlu tədris metodunu tələbələrin formalaşmasında fəal rol oynamağa imkan verən müəllim-şagird qarşılıqlı əlaqəsinin tərbiyəvi potensialı hesab edirlər. Onlar dialoqların diskurs xüsusiyyətlərinin tezliyi və faizi müqayisə edərək, orijinal dialoqların bir çox xüsusiyyətləri arasında əhəmiyyətli fərqlər aşkar etmişlər. Buna baxmayaraq, autentik dialoqlar iştirakçıların daxili aləmini təsvir etməyə, onların şəxsiyyətini, statusunu və psixologiyasını göstərməyə meyllidir. 

Açar sözlər: orijinal dialoq, real dil mühiti, ellipsis, ünsiyyət


Narmin Ibrahimli

Nakhchivan State University

ORCID ID 0000-0001-8929-3943

[email protected]


Discursive features of authentic dialogues


Abstract

In the article, the discursive features of authentic dialogues, which help to create an imitation of the communicative environment, have become the object of research. It is known that dialogue speech takes a leading place in the communication process, and the development of this form of speech in higher education requires the use of some different types of methods. The use of authentic dialogues in the formation of dialogic speech in English has led to the discovery of a fair exchange of ideas and creative thinking in society. Authentic dialogues in the exchange of ideas in English form effective communication between two parties and learners' views of the real world. Authentic dialogue is the language that the body, emotions, intellect and soul speak to the other party. When using authentic dialogues, students plan what to talk about, have flexible time settings, and take responsibility for completing tasks. However, in these dialogues, listening is the most important ingredient to achieving a successful and authentic dialogue. For this purpose, creating a dialogic language environment in communicative conditions requires a methodologically correct and productive construction of the teaching process.

Scientists conducting research in this field consider the dialogic teaching method as the educational potential of teacher-student interaction, which allows them to play an active role in the formation of students. They compared the frequency and percentage of discourse features of the dialogues and found significant differences between many features of the original dialogues. Nevertheless, authentic dialogues tend to describe the inner world of the participants, to show their personality, status and psychology.

Keywords: authentic dialogue, real language environment, ellipsis, communication

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [683,18 Kb] (yüklənib: 27)

Baxış: 57
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]