DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/34/12-16

Türkan İsmayıllı 

Naxçıvan Dövlət Universiteti

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

[email protected] 

https://orcid.org/0009-0009-1687-6203


KOQNİTİV MODELLƏŞMƏ


Xülasə

Məqalə koqnitiv dilçilikdə əsas anlayışlardan biri olan koqnitiv modelləşmə və kateqoriyalaşma məsələsinə toxunmuşdur. Qeyd olunur ki metafor və metonimiya əsas koqnitiv mexanizmlərdir, bununla yanaşı koqnitiv modellər informasiya xəritəsidir. Göstərilir ki, tədqiqatlarda da freym anlayışına koqnitiv model kimi yanaşılır. Freym məfhumunun köməyilə leksik və frazeoloji vahidlər dərk edilir və insanın bilik dərəcəsi müəyyənləşir. Koqnitiv dilçiliyə görə dilin dərk edilməsi sadə bir proses deyil, idraki koqnitiv prosesdir. 

Açar sözlər: Koqnitiv modellər, konsept, paraqonlar, konseptual metafora, Leksik konseptlər


Turkan Ismailli

Nakhchivan State University

PhD in Philology

[email protected]

https://orcid.org/0009-0009-1687-6203


Cognitive modeling


Abstract

The article touched on the issue of cognitive modeling and categorization, which is one of the main concepts in cognitive linguistics. It is noted that metaphor and metonymy are the main cognitive mechanisms, and cognitive models are information maps. It is shown that the concept of frame is treated as a cognitive model in research. With the help of the frame concept, lexical and phraseological units are understood and a person's level of knowledge is determined. According to cognitive linguistics, language comprehension is not a simple process, but a cognitive cognitive process.

Keywords: Cognitive models, concept, paragons, conceptual metaphor, Lexical concepts

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [612,03 Kb] (yüklənib: 5)

Baxış: 37
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]