DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/34/54-58

Dilbər Orucova

Naxçıvan Dövlət Universiteti 

[email protected] 


BƏDİİ DİSKURSDA DİNİ METAFORALAR


Xülasə

Bədii mətn bədii diskursun əsasını təşkil edir. Bədii nitqin yaranması prosesi digər nitq növləri ilə müqayisədə müəyyən fərqli cəhətə malikdir. Onun yaradıcısı yazıçı və ya şairdir. Bədii diskursda kommunikativ akt spesifik xüsusiyyətə malikdir. Ünsiyyət bir istiqamətlidir. Proses ünvançı → bədii mətn → ünvançı şəklində gedir. Hərəkətdə itkidə ikinci tərəfin iştirakı müşahidə edilmir. Bu baxımdan məsələ bədii mətndə metaforanın işlənməsi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsini nəzərdə tutur.Dilçilikdə mətn müxtəlif yollarla izah olunur. Mətn şifahi işarələrin ardıcıllığı hesab olunur. Onun təşkili mətnin tələblərinə cavab verməlidir. Mətnin yazılı təfsiri onun simvolik mahiyyətini əks etdirir. Bununla belə, mətn təkcə işarələr ardıcıllığı deyil, həm də adlandırılmış və adlandırılmış tam bir işarədir. 

Açar sözlər: dini, metafora, bədii, diskurs, ünsiyyət


Dilber Orujova 

Nakhchivan State University 

[email protected]  


Religious metaphors in artistic discourse


Abstract

  Artistic text is the basis of artistic discourse. The process of creation of artistic discourse has a certain different aspect compared to other types of discourse. Its creator is a writer or poet. In the artistic discourse, the communicative act has a specific feature. Communication is unidirectional. The process goes in the form of addressee → literary text → addressee. The second party's participation in the loss in action is not observed. From this point of view, the issue involves learning the features of metaphor development in the literary text.In linguistics, the text is explained in different ways. Text is considered a sequence of verbal signs. Its organization should meet the requirements of textuality. The written interpretation of the text reflects its symbolic nature. However, a text is not only a sequence of signs, but also a complete sign, the named and named.

Keywords: religious, metaphor, artistic ,discourse, communication

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [608,8 Kb] (yüklənib: 1)


Baxış: 32
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]