DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/34/148-151

Süsəngül Mahmudova 

Odlar Yurdu Universiteti

magistrant 

[email protected]


İNGİLİS DİLİNDƏN AZƏRBAYCAN DİLİNƏ TƏRCÜMƏ ZAMANI 

İDİOMLARIN TƏRCÜMƏ PRİNSİPLƏRİ


Xülasə

Tərcümə dünyа milli mədəniyyətinin mütərəqqi inkişаf mərhələsinə yахındаn təsir göstərən, оnun аyrılmаz və inkаrеdilməz zəruri şахələrindən biridir. Dünyа miqyаsındа еlə bir ölkəyə, milli ədəbiyyаtа, dilçiliyə rаst gəlmək оlmаz ki, bu sаhəyə bigаnə yаnаşsın, оnun təsirindən gеn-bоl bəhrələnməsin. Bеlə bir mürəkkəb quruluşа mаlik оlаn, yаrаdıcılıq prоsеsində ciddi məsuliyyət tələb еdən tərcümə, dövrdən аsılı оlmаyаrаq, hərəkətеdici fаktоr kimi həmişə ön sırаlаrdа dаyаnmışdır.

İdiomlar müxtəlif   millətlərdən olan insanların dini inanclarını, mədəniyyətlərini və onların mədəniyyətlərinə xas olan xurafatları, müxtəlif ideologiyaları kimi bir çox mədəni cəhətləri əhatə edə biləcək şəkildə geniş əhatəyə malikdir. Praktik olaraq idiomlara bütün xalqların mədəni irsinin tərkibində rast gəlmək mümkündür.

Məlumdur ki, tərcümə geniş mənada beynəlxalq mədəniyyətlərarası kommunikasiya müstəvisində bir dilin semantik kod işarəsinin digəri ilə əvəzlənməsi kimi anlaşılır. Buna görə də məqalədə və dissertasiya işində müxtəlif məqamlarda idiomların tərcüməsi ilə bağlı müəyyən çətinliklərin olduğu göstərilmişdir. Belə problemlərdən bir neçəsi qeyd edilmişdir: 1) idiomun ekvivalenti olmaya bilər; 2) idiomun oxşar qarşılığı ola bilər; 3) bir idiom eyni zamanda həm hərfi, həm də idiomatik mənada işlənə bilər; 4) idiomların istifadə oluna biləcəyi kontekstlər müxtəlifdir. 

Açar sözlər: İngilis dili, Azərbaycan dili, dilçilik, fonetika, leksikalogiya, morfologiya, tərcümə, idiomlar


Susengul Mahmudova

Odlar Yurdu University 

master student

[email protected]


Translation principles of idioms

during the translation from English to Azerbaijani language


Abstract

Translation is one of its inseparable and undeniably necessary branches, closely influencing the stage of progressive development of world national culture. It is impossible to find a country, national literature, linguistics in the world that is indifferent to this field and does not benefit widely from its influence. Translation, which has such a complex structure and requires serious responsibility in the creative process, has always been at the forefront as a driving factor, regardless of the era.

Idioms have a wide scope to cover many cultural aspects such as religious beliefs, cultures and superstitions of people of different nationalities and different ideologies. Practically, idioms can be found in the cultural heritage of all nations.

It is known that translation is widely understood as the replacement of the semantic code sign of one language by another at the level of international intercultural communication. Therefore, in the article and in the dissertation, it was shown that there are certain difficulties related to the translation of idioms at various points. Several such problems have been mentioned: 1) the idiom may not have an equivalent; 2) an idiom may have a similar counterpart; 3) an idiom can be used in both literal and idiomatic sense at the same time; 4) the contexts in which idioms can be used are different.

Keywords: English language, Azerbaijani language, linguistics, phonetics, lexicology, morphology, translation, idioms

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [594,33 Kb] (yüklənib: 1)

Baxış: 26
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]