DOI: 10.36719/2663-4619/56/21-23
Xuraman Rahib qızı Mirzəyeva
Azərbaycan Dillər Universiteti
mirzayeva555@gmail.com

MÜXTƏLİF TERMİNLƏRİN DİLDƏ NEOLOGİZMLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİ
Xülasə

Məqalədə dildəki terminlərin cəmiyyətdə baş verən müxtəlif proseslərin təsiri nəticəsində neologizmlərə çevrilməsindən bəhs olunur. Qeyd olunur ki, hər hansı bir dilin lüğət tərkibi həm daxili, həm də xarici mənbələrin hesabına zənginləşir, həyati davamlılığı isə onun işlənməsindən asılıdır. De – terminləşmə prosesinin mahiyyəti açıqlanır, terminlərin ümumişlək sözə çevrilməsi, səbəbləri araşdırılır.Həmçinin ümumişlək sözlərin de-terminləşmə posesindəki rolu qeyd olunur.
Açar sözlər: termin, neologizm, de-terminləşmə, leksik, lüğət, söz

Transformation of vaious terms into neologisms
Summary

The article deals with transformation of language terms into neologisms which is  the consequence influence of various processes taking plase in society. It is also highlighted that the vocabulary of any language is enriched with both internal and external sources, its sustainability depends on its usage. The process of determinologization of concepts  and transformation reasons of terms are studied. Also the role of common words of the lexicon in the determinologization process is noted.
Key words: term, neologism, determinologization, lexicon, vocabulary, word

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [128,57 Kb] (yüklənib: 18)

© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com