Aydan Sabit qızı Məmmədova
Odlar Yurdu Universiteti
Magistrant

MÜASİR İNGİLİS DİLİNDƏ VARİATİVLİYİN MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ
 VƏ İSTİFADƏ METODİKASI
Xülasə
Son zamanlar dilin variativliyi və səklini dəyişməsi kimi məsələlər get-gedə daha çox qaldırılmaqdadır. Ancaq bu problem xeyli mürəkkəbdir və variativliyin dillərin tarixən şəkildəyişməsi prosesindəki yeri ilk baxışdan yetərincə aydın deyildir. Bir tərəfdən, tarixi dəyişikliklər variativliyin mühüm mənbələrindən biri, digər tərəfdən, variant formaları və strukturlarının meydana çıxması bir çox hallarda bir qisim elementlərin başqaları ilə əvəzlənməsi nəticəsində baş verən tarixi dəyişilmələrin vacib mərhələsidir. Bununla belə variativlik heç də dil sisteminin dəyişilmələrinə aparıb çıxarmır; forma və konstruksiyaların paralelizmi, habelə leksemlərin variativliyi və sinonimliyi tarixi dəyişikliklərlə yanaşı onun dinamikasını da təmin etməklə dildə saxlanıla bilərlər [2, səh.18]. Dil sisteminin bütün səviyyələrdə danışıq aktında reallaşması, bir sıra dildaxili və dilxarici amillərin təsirinə məruz qalması, yəni konkret dil vahidlərinin müxtəlif dəyişikliklər və çalarlar əldə etməsi, dilin funksional baxımdan fundamental xüsusiyyəti kimi dəyərləndirilməlidir.
Müasir ingilis dilinin leksik və semantik xüsusiyyətlərini açır, alınma və onların variantları arasında paralellər aparır, ingilis dilindəki frazeoloji dəyişkənliyi araşdırır.
Açar sözlər: müxtəlif dil vahidlərinin funksionallığının təsviri, variativlik problemi, dilin üslubu, elmi-linqvistik təhlil, definisiya təhlili


Aydan Sabit Mammadova

Comparative analysis of variety in modern English and methodology of use
Abstract
Recently, the variability and change of style of language has been increasing. However, this problem is quite complex, and the place of variability in the process of historical transformation of languages is not clear enough at first glance. On the one hand, historical changes are one of the important sources of variability, on the other hand, the emergence of variant forms and structures is an important stage in the historical changes that often occur as a result of the replacement of some elements with others. However, variability does not lead to changes in the language system; The parallelism of forms and constructions, as well as the variability and synonymy of lexemes can be preserved in the language by providing its dynamics along with historical changes [2, p.18]. The realization of the language system at all levels in the act of speech, exposure to a number of intra-linguistic and extra-linguistic factors, ie the acquisition of various changes and shades of specific language units, should be assessed as a fundamental feature of language functionally.
Explains the lexical and semantic features of modern English, draws parallels between acquisitions and their variants, investigates phraseological variability in English.
Key words: description of the functionality of different language units, the problem of variability, language style, scientific-linguistic analysis, definition analysis

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [154,85 Kb] (yüklənib: 2)


Baxış: 16
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]