Elgün Kamil oğlu Həsənov
AMEA akademik Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu
texnika üzrə fəlsəfə doktoru
Rəşad Rəhim oğlu Ağakişiyev
H.Əliyev adına Neft Emalı Zavodu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
doktorant
Rüfanə Asif qızı Əlizadə
AMEA akademik Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu 
magistrant
Samir Pənah oğlu Xəlilov
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
H.Əliyev adına Neft Emalı Zavodu
magistrant

SİNTEZ OLUNMUŞ AMİDOAMİN VƏ MÜXTƏLİF YAĞ TURŞULARININ
KOMPONENT KİMİ T-30 YAĞ DİSTİLLATINA ƏLAVƏ OLUNMASI İLƏ
 HAZIRLANMIŞ KONSERVASİYA MAYELƏRİNİN TƏDQİQİ
Xülasə
Soya yağ turşusunun, 1,6- diaminoheksan ilə 1:1 mol nisbətində sintez olunmuş   amidoaminin müxtəlif yağ turşuları ilə (pambıq, soya, günəbaxan və qarğıdalı) kompozisiyası T-30  yağ distillatına  qatılaraq, konservasiya mayeləri hazırlanmış  və   «polad-3» markalı  metal lövhələr konservasiya mayelərinə salınaraq «Г-4» termorütubət kamerasında, dəniz suyunda, 0,001%-li H2SO məhlulunda  korroziyadan mühafizə effektinin sınaqları aparılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, soya yağ turşusunun 1,6- diaminoheksan ilə 1:1 mol nisbətində sintez olunmuş amidoaminin pambıq yağ turşusu ilə kompozisiyası əsasında hazırlanmış konservasiya mayesi, amidoaminin digər yağ turşuları ilə kompozisiyası əsasında hazırlanmış konservasiya mayelərinin metal lövhələri korroziyadan mühafizə effektindən   daha  yüksək nəticə göstərir.
Açar sözlər: konservasiya mayeləri, inhibitor, amidoamin, turbin yağ distillatı, korroziya, diaminoheksan

Elgun Kamil Hasanov
Rashad Rahim Agakishiyev
Rufana Asif Alizade
Samir Panah Khalilov

Study of conversation liquids based on the of synthesized amidoamine and various
 fatty acids by adding as a component into T-30 turbine oil distillate
Abstract
The composition of soya acid oil synthesized in a ratio of 1:1 mol with 1,6-diamino hexane with various fatty acids of amidoamine (cotton, soybean, sunflower, and corn) was added to T-30 oil distillate, preservative liquids were prepared and "steel-3" metal the boards were immersed in conservation liquids and tested for corrosion protection effect in “G-4” thermo-moisture chamber, seawater and 0.001% H 2 SO 4 solution. It was determined that the metal boards of conservative liquid based on the composition of amidoamine (which is synthesized in a ratio of 1:1 mol with 1,6-diaminohexane of soya acid oil) and cotton oil acid have higher protection effects on corrosion than conservative liquids that based on composition of aminoamine and other fatty acids.
Key words: conservation fluids, inhibitor, amidoamine, turbine oil distillate, corrosion, diaminohexane

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [2,12 Mb] (yüklənib: 2)


Baxış: 12
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
https://aem.az
E-mail:
[email protected], [email protected]