Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/98/108-116

Fərhan Məmmədov

Qərbi Kaspi Universiteti                                                                                     

magistrant  

 [email protected] 


TURİZM DESTİNASİYALARININ İNFRASTRUKTURUNUN FORMALAŞMASINA 

VƏ İNKİŞAFINA TƏSİRİ


Xülasə

Turizm destinasiyalarının formalaşması və inkişafı turizm fəaliyyətini asanlaşdırmaq üçün əsas rol oynayan infrastrukturdan ciddi şəkildə təsirlənir. Bu sənəd turizm destinasiyalarının əlçatanlığının, cəlbediciliyinin və davamlılığının formalaşmasında infrastrukturun çoxşaxəli rolunu araşdırır. İnfrastruktur investisiyalarının turistlərin sayında əhəmiyyətli artıma səbəb olduğu nümunələri araşdırırıq və bu cür investisiyaların olmamasının potensial inkişafa mane olduğu vəziyyətləri təhlil edirik. Tədqiqat turizmin inkişaf nümunələri üzrə kəmiyyət məlumatlarını yerli maraqlı tərəflər və bu sahədə ekspertlərin keyfiyyətli müsahibələri ilə birləşdirən qarışıq metodlu yanaşmadan istifadə edir. Nəticələr nəqliyyat, yerləşdirmə, kanalizasiya və texnoloji infrastrukturun turizmin canlılığının və destinasiyanın populyarlığının artması ilə birbaşa əlaqəli olduğunu göstərir. Bundan əlavə, məqalədə ətraf mühitin mühafizəsi və mədəniyyətin qorunması ilə infrastrukturun inkişafının balanslaşdırılmasında çətinliklər və imkanlar müzakirə olunur. Tədqiqat siyasətçilər və turizm planlaşdırıcıları üçün uzunmüddətli davamlılığı təmin etməklə yanaşı, turizmin artımını kataliz edən effektiv infrastruktur inkişafını strategiya etmək üçün anlayışlar təqdim edir.

Açar sözlər: turizm infrastrukturu, destinasiyanın inkişafı, davamlı turizm, əlçatanlıq, turist obyektləri, iqtisadi təsir


Farhan Mammadov

Western Caspian University

master student

[email protected]


IMPACT ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE INFRASTRUCTURE OF TOURISM DESTINATIONS


Abstract

The formation and development of tourism destinations is strongly influenced by infrastructure, which plays a key role in facilitating tourism activities.  This paper examines the multifaceted role of infrastructure in shaping the accessibility, attractiveness and sustainability of tourism destinations.  We examine examples where infrastructure investment has led to significant increases in tourist arrivals and analyze situations where the lack of such investment hinders potential development. The study uses a mixed-methods approach that combines quantitative data on tourism development patterns with qualitative interviews of local stakeholders and experts in the field.  The results show that transport, accommodation, sanitation and technological infrastructure are directly related to the increase in tourism vitality and destination popularity. In addition, the article discusses challenges and opportunities in balancing infrastructure development with environmental protection and cultural preservation. The study provides insights for policymakers and tourism planners to strategize effective infrastructure development that catalyzes tourism growth while ensuring long-term sustainability.

Keywords: tourism infrastructure, destination development, sustainable tourism, accessibility, tourist facilities, economic impact


MƏQALƏNİ YÜKLƏ [528,55 Kb] (yüklənib: 25)


Baxış: 61
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]