DOI: 10.36719/AEM/2007-2020/53/187-189
Səkinə Həbib qızı Vəliyeva
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

II SƏVİYYƏLİ UNİL UŞAQLARDA RABİTƏLİ NİTQİN
FORMALAŞMASI VƏ İNKİŞAFI XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Açar sözlər: nitq, nitqin ümumi inkişafdan qalması,rabitəli nitq ,qrammatika, loqopedik iş 
Key words: speech, retention of speech from general development, communicative speech,grammar, speech therapy work 
Ключевые слова: речь,отставание речи от общего разития,коммуникативная речь, грамматика, логопедическая работа  

Nitqin ümumi inkişafdan qalması, nitq sisteminin bütün komponentlərinin: fonetik, leksik və qrammatik formalaşmasında davamlı ləngimənin olduğu bir nitq patologiyasıdır. UNİL olan uşaqların müstəqil nitqinin inkişafı, rabitəli nitqin leksik, qrammatik və fonetik formalarının yanaşmasında qarşıya çıxan çətinliklərlə əlaqədardır. Bura  daxildir:
  • sözlərin leksik əvəzlənməsində olan çətinliklər;
  • müxtəlif növ isimlərdən sifətlərin düzəldilməsi və hərəkətləri düzgün ifadə edən fellərin seçilməsində çətinliklər;
  • sifətlərin isimlərlə, sayların - isimlərlə uzlaşdırılmasında ortaya çıxan aqramatizmlər;
- tələffüz zamanı ortaya çıxan çatışmazlıqlar (səs səhv salındıqda, başqa səslə dəyişdirildikdə, yalnış   səsləndirildikdə).
 Bir səviyyədən digərinə keçid yeni nitq imkanlarının ortaya çıxması, nitq fəaliyyətinin artması və onun məzmununun dəyişilməsi ilə müəyyən edilir.Bir uşağın fərdi inkişaf səviyyəsi, ilkin qüsurun ağırlığı və forması ilə müəyyən edilir. UNİL-nin ən tipik və davamlı təzahürləri ən çox alaliya, dizartiya, daha az rinolaliya və kəkələmə də müşahidə olunur.

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [137.47 Kb] (yüklənib: 15)

© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com