DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/87/8-16

Firədun Nadir oğlu İbrahimov

ADPU-nun Şəki filialı 

pedaqoji elmlər doktoru

 https://orcid org/0000-0002-0775-1048

[email protected]

 Sevil Fərrux qızı İbrahimova

 ADPU-nun Şəki filialı

https://orcid.org/0000-0002-8944-3611

[email protected]


AZƏRBAYCAN ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİNDƏ TEXNOLOGİYA FƏNN KURİKULUMUNUN “FƏNNİN MƏZMUNU BLOKU” ELEMENTLƏRİNİN 

“SİSTEM-STRUKTUR” YANAŞMA ƏSASINDA ŞƏRHİ


Xülasə

Məqalədə kurikulum islahatının Azərbaycanda təhsilin həyata keçirilməsinin XXI əsrin çağırışlarına adekvatlığını təmin etmək, yaradıcı, özünü inkişaf etdirən şəxsiyyət yetişdirmək tələbatı ilə şərtləndiyi vurğulanır, ümumi təhsilini başa vurmuş şagirdin subyektinə çevrilməsi zəruri olan qabiliyyətlərin mündəricəsi göstərilir. 

 Tədqiqat işində təhsilverənin həm təhsil proqramının mahiyyətinə bələd olmasında, həm də onun icrası ilə bağlı praktiki fəaliyyətində “sistem-struktur” yanaşmaya istinad etməsinin əhəmiyyətliliyi, fənyönümlü kurikulumların məzmun etibarı ilə aidiyəti elm sahəsini, onun mükəmməl anlayışlar sistemini əhatə etməklə, bilavasitə bu anlayışların mənimsənilməsinə istiqamətləndiyi diqqət mərkəzinə çəkilir.

 Məqalədə Azərbaycan ümumtəhsil məktəblərində Texnologiya fənn kurikulumunun strukturunun “blok-sxem” forması, “fənnin məzmunu bloku”nda özünə yer alan ümumi təlim nəticələri, məzmun xətləri, məzmun xətləri üzrə təlim nəticələri, məzmun standartları, inteqrasiya anlayışları “sistem-struktur” dialektik yanaşması əsasında aparılmış ümumiləşmələrin elmi şərhi təqdim edilir.

Açar sözlər: təhsil proqramı, kurikulum, fənn kurikulumu, “blok-sxem” forması, ümumi təlim nəticələri, məzmun xətti, məzmun standartları, məzmun elementləri, təhsilin pillə və səviyyələri, fəaliyyət xətləri, məişət mədəniyyəti, emal texnologiyaları, texnika elementləri, qrafika


 Firadun Nadir Ibrahimov

Sheki branch of ASPU

Doctor of Pedagogical Sciences

https://orcid org/0000-0002-0775-1048

[email protected]

Sevil Farrukh Ibrahimova

Sheki branch of ASPU

https://orcid.org/0000-0002-8944-3611

[email protected]

Interpretation of the "subject content block" elements of the

Technology subject Curriculum in Azerbaijan secondary schools

based on the "system-structure" approach


Abstract

The article emphasizes that the curriculum reform is conditioned by the need for the implementation of education in Azerbaijan to ensure its adherence to the challenges of the XXI century, to educate a creative, self-developing personality, and the content of the abilities necessary to become the subject of the student who has completed general education is indicated.

The importance of the educator's reference to the “system-structural” approach both in his knowledge of the essence of the educational program and in his practical activities related to its implementation, the focus of attention is drawn to the fact that subject-oriented curricula are aimed directly at mastering these concepts by covering the relevant field of science, its perfect system of concepts. The article presents the scientific interpretation of generalizations based on the dialectical approach “system-structure” of the structure of the Technology subject curriculum in general schools of Azerbaijan, the general training results contained in the “subject content block”, the content lines, the training results on the content lines, the content standards, the concepts of integration.

Keywords: educational program, curriculum, subject curriculum, basic for “block-scheme”, general training results, content line, content standards, content capturing points, levels and levels of education, lines of activity, everyday culture, processing technologies, elements of technique, graphics

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [418,6 Kb] (yüklənib: 12)


Baxış: 103
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]