DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/87/23-28

Sevinc Fəxrəddin qızı Hüseynova

Azərbaycan Dillər Universiteti

dissertant

[email protected]


FRAZEOLOJİ KONSTRUKSİYALARIN STRUKTUR XÜSUSİYYƏTLƏRİ


Xülasə

Məqalədə ingilis dilində frazeoloji birləşmələrdən, onların struktur xüsusiyyətlərindən bəhs edilmişdir. Leksikologiya elmi bizə frazeologizmlər haqqında dəyərli məlumatlar verir. Frazeologiya uzun müddət həm dilçiliyin tərkib hissəsi kimi, həm də müstəqil sahə kimi tədqiq edilmiş, frazeoloji vahidlər sistemi isə sabit söz birləşmələri, frazeoloji qruplar, tərkib hissələrinə bölünməyən frazemlər, frazeoloji birləşmələr, birikmələr, qovuşmalar, bitişmələr, tərkiblər, birliklər, idiomlar, idiomatik tərkiblər, ifadələr, frazeoloji ifadələr və s. bu kimi müxtəlif elmi terminlərlə xarakterizə olunmuşdur. Frazeoloji vahidlərin əsas əlamətləri, demək olar ki, əksər dilçilər tərəfindən eyni və ya oxşar dərəcədə qiymətləndirilmişdir. Bu fikirlərin oxşar olmasına baxmayaraq, dil vahidlərinin özləri mürəkkəb prosesin nəticəsidir və onların necə yarandığı, hansı prinsipə əsaslanaraq əmələ gəldiyi həmişə mübahisəli və qaranlıq qalmışdır. Buna görə də onlara müxtəlif cür yanaşılmışdır. 

Açar sözlər: frazeologizmlər, idiomlar, həqiqi məna, məcazi məna, idiomatik ifadələr


Sevinj Fakhraddin Huseynova

Azerbaijan University of Languages

dissertatist

[email protected]


Structural features of phraseological constructions


Abstract

This article talks about phraseological units in English and their structural features. The science of lexicology gives us valuable information about phraseologisms. Phraseology has been studied for a long time both as a part of linguistics and as an independent field, and the system of phraseological units is fixed word combinations, phraseological groups, phrases that are not divided into constituent parts, phraseological combinations, compounds, junctions, conjunctions, compositions, associations, idioms, idiomatic compositions, expressions, phraseological expressions, etc. It has been characterized by various scientific terms. The main features of phraseological units have been evaluated by most linguists at the same or similar level. Although these ideas are similar, language units themselves are the result of a complex process, and how they came about, and on what principle they were formed, has always remained controversial and obscure. Therefore, they have been treated differently.

Keywords: phraseologism, idioms, true meaning, metaphorical meaning, idiomatic expressions 

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [419,45 Kb] (yüklənib: 13)


Baxış: 69
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]