DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/87/69-76

Məlahət Hacıağa qızı Bağırova

Azərbaycan Tibb Universiteti

[email protected]

Gülnarə Aydın qızı Kərimova

 Azərbaycan Tibb Universiteti

[email protected] gmail.com

Reyhan Rəhim qızı Bəylərova

 Azərbaycan Tibb Universiteti 

[email protected] gmail.com 

Aytən Cəfər qızı Ağamalıyeva

 Azərbaycan Tibb Universiteti

[email protected]ıl.com

Nigar Valeh qızı Əliyeva

38 saylı Şəhər Poliklinikası

[email protected]ıl.ru


UŞAQLARDA ROTAVİRUS İNFEKSİYASININ MÜXTƏLİF VARİANTLARININ KLİNİKİ-EPİDEMİOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ MÜALİCƏ TAKTİKASI


Xülasə

Uşaq yaşlarında baş verən infeksion patologiyada virus diareyaları xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Hazırkı işdə uşaqlarda rotavirus infeksiyasının epidemioloji-kliniki xüsusiyyətləri və müalicəsi öyrənilib. Müəyyən olunub ki, virus etiologiyalı bağırsaq infeksiyaları 3 yaşa kimi baş verən infeksion qastroenteritlərin strukturunda əsas yerlərdən birini tutur. Virus diareyaları premorbid fonu qeyri-qənaətbəxş olan uşaqlarda daha ağır gedişli olur. 1 yaşa qədər hər bir uşaq həyat şəraitindən və sosial-iqtisadi statusundan asılı olmayaraq virus diareyasını keçirir və səhiyyə sisteminə böyük zərbə vurur. Virus diareyalarının əsas səbəblərindən biri rotaviruslardır. Hər il fatal nəticə verən RVİ-nin ağır formalarının sayının artması qeyd olunur. 

Açar sözlər: uşaqlar, kəskin bağırsaq infeksiyaları, virus diareyaları, rotavirus infeksiyası, qastroenterit, müalicə 


Malahat Hajiagha Baghirova

 Azerbaijan Medical University

[email protected]

Gulnara Aydin Karimova

 Azerbaijan Medical University

[email protected] gmail.com

Reyhan Rahim Baylarova

 Azerbaijan Medical University

[email protected]

Aytan Jafar Aghamaliyeva

 Azerbaijan Medical University

 [email protected]ıl.com

Nigar Valeh Aliyeva

City polyclinic No. 38

[email protected]ıl.ru 


Clinical-epidemiological features of various variants of rotavirus infection in children and treatment tactics


Abstract

Viral diarrhea is of particular importance in infectious pathology occurring in children. In the present study, the clinical and epidemiological characteritics and treatment of various variants of rotavirus infection in children were studied. It has been established that intestinal infections of viral etiology occupy one of the main places in the structure of infectious qastroenteritis occurring up to 3 years of age. Viral diarrhea is more severe in children with unsatisfactory premorbid background. Every child under the age of 1, regardless of their living conditions and socio-economic status, suffers from viral diarrhea and has a great impact on the health care system. One of the main causes of viral diarrhea is rotavirus. Is should be noted that the number of severe forms of rotavirus infection with fatal results in increasing every year. 

Keywords: children, acute intestinal infections, viral diarrhea, rotavirus infection, qastroenteritis, treatment

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [441,13 Kb] (yüklənib: 5)


Baxış: 35
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]