Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv
DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/100/299-304

Bəhruz Əlizadə 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

magistrant

[email protected]

UOT 372


ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ VEB PORTALLARIN TƏTBİQİ 

XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ ƏSAS FƏALİYYƏT İSTİQAMƏTLƏRİ


Xülasə

Müasir təhsil bazarında veb portallar ali təhsil müəssisələri (ATM) üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən alətlərdən birinə çevrilmişdir. Ona görə ki,  veb portallar bütün akademik heyət arasında qarşılıqlı əlaqə vasitəsi və səmərəli ünsiyyət kanalı kimi mühüm rol oynayır. Eyni zamanda, veb portallar ATM-in sahib olduğu bütün informasiya resurslarının bir mərkəzdən və effektiv idarə olunmasına şərait yaratmaqla ATM-lərin rəqabət qabiliyyətinin artırılmasının açar elementlərindən biri kimi çıxış edir. Ona görə ki, veb portallardan istifadə ATM-lərə daha çox tələbə cəlb etməyə, eləcə də, interaktiv və innovativ tədris metodlarını tətbiq etməyə imkan verir.

Məqalənin yazılması zamanı məzmun təhlili, ədəbiyyat icmalı, müqayisə və ümumiləşdirmə kimi tədqiqat metodlarından istifadə edilməklə veb portalların ATM-lərdə tətbiqini şərtləndirən amillər, ATM-lərdə veb portallardan istifadənin əsas məqsədləri, eləcə də, təmin etdiyi üstünlüklər və tələbələrin təhsil portallarından istifadə göstəriciləri araşdırılmışdır. Bundan başqa, Azərbaycanda veb portalın uğurlu tətbiqi baxımından seçilən UNEC-in təcrübəsi öyrənilmiş və rəqəmsal universitet modelində veb portalların əsas funksiyaları tədqiq olunmuşdur. 

Açar sözlər: ATM, veb portallar, təcrübə, tələbə, informasiya


Bahruz Alizadeh

Azerbaijan State University of Economics

master student

  [email protected]

UOT 372


Application characteristics and main activity directions of web 

portals in higher education institutions


Abstract

In today's education market, web portals have become one of the vital tools for higher education institutions (HEIs). Because web portals play an important role as a means of interaction and effective communication channel between all academic staff. At the same time, web portals act as one of the key elements of increasing the competitiveness of ATMs by creating conditions for effective management of all information resources owned by ATMs. Because the use of web portals allows ATMs to attract more students, as well as to apply interactive and innovative teaching methods. During the writing of the article, using research methods such as content analysis, literature review, comparison and generalization, the factors determining the application of web portals in ATMs, the main goals of using web portals in ATMs, as well as the advantages it provides and indicators of students' use of educational portals were investigated. In addition, the experience of UNEC, which is selected in terms of the successful implementation of the web portal in Azerbaijan, was studied and the main functions of web portals in the digital university model were studied.

Keywords: HEI, web portals, experience, student, information

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [894 Kb] (yüklənib: 20)

Baxış: 56
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]