Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/101/40-45

Telli İbrahimova

Bakı Slavyan Universiteti

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

69_cicek_69@ rambler.ru

İradə Zamanova

Bakı Dövlət Universiteti

[email protected]


ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİNDƏ DİSTANT TƏHSİLİN İDARƏOLUNMASINDA 

YENİ PERSPEKTİVLƏR


Xülasə

Məqalədə distant təhsilinin səmərəli idarəolunmasında virtual öyrətmə sistemləri üzrə yeni tövsiyələr təklif olunur və hər birinin əsas xüsusiyyətləri göstərilmiş, təlim prosesində tətbiqi modelləri haqqında yeni fikirlər verilmişdir. Bundan əlavə, ümumi təhsil məkətblərində distant təhsilini səmərəli idarəolunmasında son vaxtlar tətbiqi olunan rəqəmsal modellərin üstünlükləri qeyd olunur. Məqalənin əsas məqsədi rəqəmsal alıtlərin distant təhsildə  rolu şagirdlərin bilik səviyyəsi ilə ölçülməsi müəyyənləşdirilir və son təklif olunan Moodle sisteminin üstünlüyü vurğulanır və tədris prosesində Moodle sistemindən istifadəyə diqqət yetirilir, onun tətbiqi yolları təsvir edilir. Son vaxtlar tətəbiq olunan Zoom və  TEAMS onlayn üsulundan əlavə Moodle sistemi  daha geniş aspektdə başa düşülür və tətbiqi olunur. Qeyd olunur ki, fənlərin öyrənilməsi üçün bu sistemin tətbiqi ənənəvi təhsil formalarından imtina ilə bağlı deyil, artıq mövcud olan təhsil formalarına əlavədir. Məlum olur ki, distant təhsil təkcə təlimin keçirilməsi və materialın ötürülməsi deyil, eyni zamanda distant təhsil öyrənənlərə proqram təminatı, geniş kommunikasiya, özünütəlimin əsaslarını qoyur. Məqalədə virtual öyrətmə sistemlərinin inkişaf perspektivlərinin əsas istiqamətləri göstərilmişdir.

Açar sözlər: distant təhsil, səmərəli idarəetmə, Moodle sistemi, yeni perspektivlər, praktik təcrübə, çətinliklər


Telli Ibrahimova

Baku Slavic University

PhD in Philology

69_cicek_69@ rambler.ru

Irada Zamanova

Baku State University

[email protected]


New perspectives in administration of distance education in comprehensive schools 


Abstract

The article offers new recommendations on virtual learning systems for the effective management of distance education, and the main features of each are shown, and new ideas are given about the models of application in the learning process. In addition, the advantages of recently applied digital models in effective management of distance education in general education schools are mentioned. The main purpose of the article is to determine the role of digital tools in distance education by measuring the level of students' knowledge, and to highlight the advantage of the recently proposed Moodle system, and to pay attention to the use of the Moodle system in the educational process, and to describe ways of its application. In addition to Zoom and TEAMS online methods, which have recently been implemented, the Moodle system is understood and applied in a wider aspect. It is noted that the application of this system for studying subjects is not related to the rejection of traditional forms of education, but is an addition to the already existing forms of education. It turns out that distance education is not only about conducting training and transferring material, but at the same time, distance education provides students with software, extensive communication, and self-learning. The article shows the main directions of development prospects of virtual teaching systems.

Keywords: distance education, effective management, Moodle system, new perspectives, practical experience, challenges

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [684,46 Kb] (yüklənib: 29)

Baxış: 74
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]