Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/101/311-316

Telli Səmədova

Xəzər Universiteti

magistrant 

[email protected]


İNVESTİSİYA AKTİVLİYİ VƏ ONUN TƏHLİLİ


Xülasə

İnvestisiya fəaliyyəti kapitaldan gəlir əldə etməyə yönəlmiş geniş maliyyə fəaliyyətini əhatə edir. Buraya səhmlərin, istiqrazların, daşınmaz əmlakın və gəlir əldə etmək və ya kapitalın bahalaşması gözləməsi ilə digər aktivlərin alınması daxildir. İnvestisiya fəaliyyətinin təhlili risk, gəlir potensialı, bazar meylləri və iqtisadi şərait kimi müxtəlif amillərin qiymətləndirilməsini əhatə edir.

İnvestisiya təhlilinin əsas aspektlərindən biri risk-gəlir nisbətinin qiymətləndirilməsidir, burada daha yüksək gəlirlər adətən daha yüksək risk səviyyələri ilə əlaqələndirilir. İnvestorlar investisiya imkanının cəlbediciliyini ölçmək üçün maliyyə əmsalları, endirimli pul vəsaitlərinin hərəkəti modelləri və texniki təhlil kimi alətlərdən istifadə edirlər. Bundan əlavə, bazar tendensiyalarını və iqtisadi göstəriciləri anlamaq investorlara aktivlərin bölüşdürülməsi və investisiyaların vaxtı ilə bağlı məlumatlı qərarlar qəbul etməyə kömək edir.

İnvestisiya təhlili həmçinin likvidlik, diversifikasiya və vergi təsirləri kimi amilləri nəzərə alır. Diversifikasiya, məsələn, investisiyaları müxtəlif aktiv sinifləri və sənayelər üzrə yaymaqla ümumi portfel riskini azalda bilər. Likvidlik, onun qiymətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir etmədən bir aktivin alınması və ya satılmasının asanlığına aiddir.

Bütövlükdə, effektiv investisiya təhlili məlumatlı investisiya qərarları qəbul etmək və portfel fəaliyyətini optimallaşdırmaq üçün maliyyə bazarları, risklərin idarə edilməsi strategiyaları və iqtisadi prinsiplərin hərtərəfli başa düşülməsini tələb edir.

Açar sözlər: investiya, iqtisadi sistem, analiz, investisiyanın mahiyyəti, aktivlik


Telli Samadova

Khazar University

master student

[email protected]


Investment activity and its analysis


Abstract

Investment activity includes a wide range of financial activities aimed at generating income from capital. This includes buying stocks, bonds, real estate, and other assets with the expectation of generating income or capital appreciation. Analyzing investment performance involves evaluating various factors such as risk, return potential, market trends and economic conditions.

One of the key aspects of investment analysis is assessing the risk-return ratio, where higher returns are usually associated with higher levels of risk. Investors use tools such as financial ratios, discounted cash flow models, and technical analysis to measure the attractiveness of an investment opportunity. Additionally, understanding market trends and economic indicators helps investors make informed decisions about asset allocation and timing of investments.

Investment analysis also considers factors such as liquidity, diversification and tax implications. Diversification, for example, can reduce overall portfolio risk by spreading investments across different asset classes and industries. Liquidity refers to the ease with which an asset can be bought or sold without significantly affecting its price.

Overall, effective investment analysis requires a thorough understanding of financial markets, risk management strategies, and economic principles to make informed investment decisions and optimize portfolio performance.

Keywords: investment, economic system, analysis, nature of investment, activity

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [831,3 Kb] (yüklənib: 27)


Baxış: 61
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]