JURNALIN TAM VERSİYASI

JURNALIN İÇİNDƏKİLƏR:

RABİTƏ VƏ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI
Cabit RƏSULOV
RADİOTEZLİK SPEKTRİNDƏN İSTİFADƏDƏ BEYNƏLXALQ STANDARTLARIN TƏTBİQİ MƏSƏLƏLƏRİ.
RADİOSTANSİYALARIN MƏLUMAT BAZALARININ YARADILMASININ ROLU VƏ ƏHƏMİYYƏTİ

5

СВЯЗЬ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Джабит РАСУЛОВ
ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА.
ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ РАДИОСТАНЦИЙ

11
Əli TAĞIYEV
İNTELLEKTUAL XİDMƏTLƏRİN ZAMAN VƏ YÜK XARAKTERİSTİKALARI 

16
Əli TAĞIYEV
İNFORMASİYA MÜHAFİZƏSİ PROBLEMLƏRİ

20

AZƏRBAYCANIN NEFT SƏNAYESİ TARİXİNDƏN
Ziyadxan NƏBİBƏYLİ
"MÖCÜZƏLƏR ADASI" TARİXİNDƏN

26

EKOLOJİ PROBLEMLƏR
Ziyadxan NƏBİBƏYLİ
ABŞERONDA XƏZƏR DƏNİZİ İLƏ ƏLAQƏSİ OLAN GÖLLƏRİN EKOLOJİ DURUMU

33

DİLÇİLİK   ЯЗЫКОЗНАНИЕ
Aynur ALİSHOVA
NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO)

37
Aynur ALİSHOVA
CHILDREN’S RIGHTS

46

İQTİSADİYYAT   ЭКОНОМИКА
Е.Б.НУРАЛИЕВ
ОБЩАЯ КАРТИНА РАБОТ МЕНЕДЖЕРА

56
Elnur NURƏLİYEV
DÖVRİYYƏDƏ OLAN ÖDƏNİŞ KARTLARINDAN VƏTƏNDAŞLARIN MAKSİMUM DƏRƏCƏDƏ DİQQƏTLİ
İSTİFADƏSİ TƏLƏB OLUNUR

63

ELMİ HESABATLAR
AZƏRBAYCAN HEYVANDARLIQ ELMİ VƏ TƏCRÜBƏSİNİN DÜNYA ELMİNDƏKİ YERİ, ƏHƏMİYYƏTİ,
BUNLARIN 1954-1978-ci İLLƏRDƏ VERİLMİŞ HESABATLARDAKI ƏKSİ

68
© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com