JURNALIN TAM VERSİYASI

JURNALIN İÇİNDƏKİLƏR:


DİLÇİLİK LINGUISTICS ЯЗЫКОЗНАНИЕ
Vəliyeva Çimnaz Həsən qızı
DİLLƏRİN QARŞILIQLI ƏLAQƏSİ: SUBSTRAT, SUPERSTRAT VƏ ADSTRAT
4
Əhmədova Səidə Məhiyəddin qızı
İNGİLİS VƏ AZƏRBAYCAN DİLLƏRİNDƏ QRAMMATİK KATEQORİYALARIN İFADƏ VASİTƏLƏRİ
7

ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ    LITERARY STUDIES    ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Золина Нигяр Чингиз гызы
ГЕРМЕНЕВТИКА КАК МЕТОДОЛОГИЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
10
Yaqubova Cahidə Etibar qızı 
NƏBİ XƏZRİNİN “SALATIN” POEMASINDA FOLKLOR ƏNƏNƏLƏRİNƏ BAĞLILIĞININ SÜBUTU
14

SOSİOLOGİYA     SOSIOLOGY     СОЦИОЛОГИЯ
Nofаl Chаrkаzzаdе
THE LEVEL OF OCCUPATİONAL HEALTH AND SAFETY AFFECTİNG THE MOTİVATİON OF MANAGERS
17
Aida Budagova
THE EFFECT OF WORKER UNIONS ON WORK RELATIONS IN AZERBAIJAN
23

BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR    INTERNATIONAL RELATIONS    МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Əsgərli Güllü Fərman qızı
TURİZMİN BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏRDƏ ROLU
31
Qurbanzadə Fəxri Siyavuş oğlu
ABXAZİYA MÜNAQİŞƏSİ
34

TƏDRİSİN METODİKASI    THE METHODOLOGY OF TEACHING    МЕТОДИКА ПРЕПОДОВАНИЯ
Дадашева Метанет Фуад гызы, Гумбатова Эльшана Алиаббас гызы
КОММУНИКАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ГОВОРЕНИЮ
39
Рагимова Земфира Нариман гызы
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНТЕНСИВНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
43
Novruzova Xumar Tofiq qızı
RİYAZİ MƏNTİQ ELEMENTLƏRİNİN ÖYRƏDİLMƏSİ METODİKASI
46
Süleymanlı Rabiyə Rizvan qızı
ŞAGİRDLƏRDƏ YARADICI TƏXƏYYÜLÜN İNKİŞAFI VƏ TƏRBİYƏ EDİLMƏSİ
50
Мамедова Егана Исраиль гызы
ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
56
Aslanova Ülviyyə Salam qızı 
AZƏRBAYCAN DİLİNİN TƏDRİSİNDƏ OXU TƏLİMİNƏ VERİLƏN TƏLƏBLƏR
58

Salamova Aysel Aydın qızı
AZƏRBAYCAN MİLLİ İNCƏSƏNƏT MUZEYİNİN TOPLUSUNDA ALEKSANDR İSAAKOVİÇ XARŞAKIN QRAFİK ƏSƏRLƏRİ
62
Əmirova Fərəhbanu HacıRza qızı 
ORTA ƏSRLƏRDƏ BAKI HAMAMLARI
66
Babayeva Ləman Hamlet qızı
AZƏRBAYCAN-FRANSA MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏRİNİN İNKİŞAFINDA MİLLİ İNCƏSƏNƏT MUZEYİNİN ROLU
72
Nəbiyeva Zərifə 
RAİS RƏSULZADƏNİN YARADICILIĞINDA PORTRET JANRININ İNKİŞAF TƏMAYÜLLƏRİ
75

© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com