JURNALIN VERSİYASI

JURNALIN İÇİNDƏKİLƏR:


Niftəliyeva Elnarə Gülağa qızı 
ENANTİOSEMİYA HADİSƏSİNİN LEKSİK-SEMANTİK MAHİYYƏTİ
4
Sadıqova Nigar Firuz qızı
AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ RƏNGLƏRİN MƏNA ÇALARLARI
8
Керимова Леся Александровна 
ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ТЮРКИЗМОВ В СОВРЕМЕННОМ УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ
11
Əhmədova Səidə Məhiyəddin qızı
İNGİLİS DİLİNDƏ MÖVCUD OLAN HAZIR BİRLƏŞMƏLƏRİN TƏSNİFATI
14
Керимова Леся Александровна 
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ В УКРАИНЕ
17
Məcidova Xəyalə Mirələm qızı
YENİ DÖVR (XXİ ƏSR) TÜRK YAZIÇI VƏ ŞAİRLƏRİNİN DİL VƏ ÜSLUB XÜSUSİYYƏTLƏRİ
20
Ağayeva Natəvan Fəxrəddin qızı 
TARİXİ GERÇƏKLİYİN AÇILMASINDA TOPONİMLƏR VƏ ETNOTOPONİMLƏR ƏVƏZEDİLMƏZ MƏNBƏDİR
24
Məmmədova Aynurə İdris qızı
BƏDİİ VƏ PUBLİSİSTİK ÜSLUBLARIN QARŞILIQLI ƏLAQƏSİ
27

ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ    LITERARY STUDIES    ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Rövşən Ramizoğlu
POEZİYAYA VERİLƏN BİR-BİRİNƏ ZİDD MÜXTƏLİF TƏRİFLƏR FONUNDA POETİK TƏRCÜMƏ MƏSƏLƏLƏRİNİN TƏHLİLİ
31
Verdiyeva Elnurə Müqayis qızı
CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏNİN “ANAMIN KITABI” ƏSƏRİNDƏ “ANA” KONSEPTİNİN ƏSASLARI
36
Prof. Dr. Zhanat Askerbekkızı Aimukhambet
Doç. Dr. Bazar Anaskızı Rakhmetova
KAZAK FOLKLORU VE EDEBİYATINDAKI DEDE RORKUT VE MİTOPOETİK ALAN
39
Шукурджиева Зельфира Шевкетовна 
СВОЕОБРАЗИЕ ПУБЛИЦИСТИКИ ИСМАИЛА ГАСПРИНСКОГО: ПРОБЛЕМАТИКА ГАЗЕТНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
45
Исмайлова Севда Нуреддин гызы 
ЧЕХОВ КАК СОЗДАТЕЛЬ НОВАТОРСКОЙ КОМЕДИИ
51
Məmmədova Nərmin Hamlet qizi 
MÜSTƏQİLLİK DÖVRÜ LƏNKƏRAN ƏDƏBİ MÜHİTİNDƏ “FÖVCÜL–FÜSƏHA” ƏDƏBİ MƏCLİSİ
57
Дадашева Ирада Исмаил гызы
ЖАНРОВЫЙ АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА. РОМАН
60
Исмайлова Севда Нуреддин гызы 
«ДЕТСТВО» В ЭВОЛЮЦИИ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ Л.Н. ТОЛСТОГО (по материалам черновых 
записей и окончательной редакции)
63

TARİX    HISTORY    ИСТОРИЯ
Əsədov Seyyub Əsəd oğlu
QARABAĞ HƏQİQƏTLƏRİNİN MƏKTƏBLİLƏRƏ ÖYRƏDİLMƏSİNDƏ TARİXİ QAYNAQLARIN ROLU
68
Asadov Seyub Asad
THE ROLE OF THE HISTORICAL SOURCES IN TEACHING THE GARABAGH TRUTH
71
Асадов Сейюб Асад оглы
РОЛЬ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ В ИЗУЧЕНИИ УЧАЩИМИСЯ КАРАБАХСКИХ РЕАЛЬНОСТЕЙ
73
İslamova Zəhra Rüstəm qızı
RUSİYA KONSULU S.ABRAMOVUN “QEYDLƏR”İ 
75
Qəribova Aysel Əkrəm qızı
SƏFƏVİLƏRİN HERAT UĞRUNDA MÜBARİZƏSİ
78

SOSİOLOGİYA    SOSIOLOGY    СОЦИОЛОГИЯ
Тardaskina T.M, Bogatyreva L.D. 
FORMS OF VENTURE INVESTMENT OF INTERNET PROJECTS
82

TƏDRİSİN METODİKASI    THE METHODOLOGY OF TEACHING    МЕТОДИКА ПРЕПОДОВАНИЯ
Мамедова Егана Исраил гызы
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ
85
Əsədova Fatma Ağası qızı
ÜMUMTƏHSIL MƏKTƏBLƏRİNDƏ “KURİKULUM” PROQRAMININ TƏTBİQİ VƏZİYYƏTİ
88
Гумбатова Эльшана Алиаббас кызы
АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
91
Рагимова Земфира 
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИАТЕКСТОВ НА УРОКАХ)
94
Алиева Гюнай Фикрет гызы
СТИМУЛИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ
 ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНЫХ ЗАДАЧ
98

Гасанов Эльнур Лятиф оглу
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕСТНЫХ ИЗДЕЛИЙ КОВРОТКАЧЕСТВА ГЯНДЖИ
101
Əsgərova Sevinc Vaqif qızı 
ÇEX TORPAQLARININ QIZIL DÖVRÜ - IV KARL HAKİMİYYƏTİ
104
Ağayev Emil Raul oğlu 
XALİDƏ SƏFƏROVA YARADICILIĞINDA MƏNZƏRƏ JANRI
109
© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com