JURNALIN TAM VERSİYASI


JURNALIN İÇİNDƏKİLƏR:


TARIX          HISTORY          ИСТОРИЯ
Əli Umud oğlu Əliyev
26 fevral Xocalı soyqırımı günüdür.
Sağalmaz Xocalı yarası məqsədlı həyata keçirilən soyqırımdır
4

DİLÇİLİK          LINGUISTICS          ЯЗЫКОЗНАНИЕ
Zərifə İsmayıl qızı Avilova, Zərifə  Bayram qızı Məmmədova
Elmi üslub və terminlər problemi 
9
Fəridə Mürşüd qızı Mikayılova
Qazax, Qarabağ, Gəncə dialektlərinin oxşar və fərqli xüsusiyyətləri (Tezislər)
13
Zərifə Bayram qızı Məmmədova, Zərifə İsmayıl qızı Avilova
Monoloji nitqin linqvo-psixoloji xüsusiyyətləri
14
Məfkurə Salam qızı Hüseynova
Müasir azərbaycan dilinin tərkibində alınmaların və beynəlmiləl terminlərin yeri
18

ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ          LITERARY STUDIES          ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Фидан Магеррам гызы Мустафаева
Поэтика женского портрета в прозе O. Славниковой
21
Роза Жұмабайқызы Есбалаева
Қазақ әдебиетіндегі әдебиет теориясының кейбір мәселелері
24
Ayşən Əsəd qızı Sadıqlı
Mir Cəlal hekayələri ədəbiyyatşünaslıqda
29
Лятафет ЯшаровнаЗейналлы
Хулио Kортасар – жемчужина латиноамериканской литературы
35
Sevinc Ağadin qızı Bağırova 
A.S.Puşkinin “Peyğəmbər” şeirində islam motivləri
38
Turanə Həsənova Uğurlu
XX əsr Amerika ədəbiyyatında yer alan kontrkultura fenomeni haqqında
43

HÜQUQ        THE LAW         ПРАВО
Kənan Azər oğlu Qazıyev
Müstəqil Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində atılan addımlar
47

SOSİOLOGİYA         SOCIOLOGY        СОЦИОЛОГИЯ
Zəhra Qüdrət qızıTeymurlu
Azərbaycanda əlverişli investisiya mühitinin formalaşdırılması istiqamətləri
51
Elçin Fərhad oğlu Osmanov
Biznesin strateji idarə edilməsində innovasiya layihələrinin iqtisadi
səmərəliliyinin artırılmasının əhəmiyyəti
54

PEDAQOGİKA          PEDAQOGY          ПЕДАГОГИКА
Эллада Муса гызыКулиева
Пути повышения квалификации учителя в зарубежных странах 
59
Səlbi Ağamehdi qızı Abbasova
Spastik diplegiya diaqnozlu uşaqların neyropsixoloji tədqiqi
63
Səbinə Ramiz qızıAslanova
Autistik spektr pozulması zamanı nitq və kommunikasiya
67
Sevinc Cahangir qızı Aslanova
Kəkələmənin aradan qaldırılmasında kompleks yanaşma
72
Ульвия Бахтияр гызы Мехралиева
Медиаобразование в современной школе
75

TƏDRİSİN METODİKASI          THE METHODOLOGY OF TEACHING          МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
İradə Bəbir qızı Əliyeva 
Nitq mədəniyyətinin tədrisində müəllimin rolu
78
Xəyalə Mirələm qızı Məcidova
Dil öğretiminde temel araç olan edebi metinlerin seçimi ve kullanımı

82
Севиндж Шубай кызы Кулизаде
О деятельностном подходе к проблеме искусственного билингвизма 

86

SƏNƏTŞÜNASLIQ          ART CRITICISM          ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
Sevinc Vaqif qızıƏskərova
Koqnitiv tədqiqatlar sahəsində incəsənətin epistemologiyasi
90

Baxış: 2 268
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
https://aem.az
E-mail:
[email protected], [email protected]