Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv
JURNALIN TAM VERSİYASI


JURNALIN İÇİNDƏKİLƏR:


TARIX     HISTORY     ИСТОРИЯ
Əli Umud oğlu Əliyev
26 fevral Xocalı soyqırımı günüdür.
Sağalmaz Xocalı yarası məqsədlı həyata keçirilən soyqırımdır
4

DİLÇİLİK     LINGUISTICS     ЯЗЫКОЗНАНИЕ
Zərifə İsmayıl qızı Avilova, Zərifə  Bayram qızı Məmmədova
Elmi üslub və terminlər problemi 
9
Fəridə Mürşüd qızı Mikayılova
Qazax, Qarabağ, Gəncə dialektlərinin oxşar və fərqli xüsusiyyətləri (Tezislər)
13
Zərifə Bayram qızı Məmmədova, Zərifə İsmayıl qızı Avilova
Monoloji nitqin linqvo-psixoloji xüsusiyyətləri
14
Məfkurə Salam qızı Hüseynova
Müasir azərbaycan dilinin tərkibində alınmaların və beynəlmiləl terminlərin yeri
18

ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ          LITERARY STUDIES          ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Фидан Магеррам гызы Мустафаева
Поэтика женского портрета в прозе O. Славниковой
21
Роза Жұмабайқызы Есбалаева
Қазақ әдебиетіндегі әдебиет теориясының кейбір мәселелері
24
Ayşən Əsəd qızı Sadıqlı
Mir Cəlal hekayələri ədəbiyyatşünaslıqda
29
Лятафет ЯшаровнаЗейналлы
Хулио Kортасар – жемчужина латиноамериканской литературы
35
Sevinc Ağadin qızı Bağırova 
A.S.Puşkinin “Peyğəmbər” şeirində islam motivləri
38
Turanə Həsənova Uğurlu
XX əsr Amerika ədəbiyyatında yer alan kontrkultura fenomeni haqqında
43

HÜQUQ     THE LAW     ПРАВО
Kənan Azər oğlu Qazıyev
Müstəqil Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində atılan addımlar
47

SOSİOLOGİYA     SOCIOLOGY     СОЦИОЛОГИЯ
Zəhra Qüdrət qızıTeymurlu
Azərbaycanda əlverişli investisiya mühitinin formalaşdırılması istiqamətləri
51
Elçin Fərhad oğlu Osmanov
Biznesin strateji idarə edilməsində innovasiya layihələrinin iqtisadi
səmərəliliyinin artırılmasının əhəmiyyəti
54

PEDAQOGİKA     PEDAQOGY     ПЕДАГОГИКА
Эллада Муса гызыКулиева
Пути повышения квалификации учителя в зарубежных странах 
59
Səlbi Ağamehdi qızı Abbasova
Spastik diplegiya diaqnozlu uşaqların neyropsixoloji tədqiqi
63
Səbinə Ramiz qızıAslanova
Autistik spektr pozulması zamanı nitq və kommunikasiya
67
Sevinc Cahangir qızı Aslanova
Kəkələmənin aradan qaldırılmasında kompleks yanaşma
72
Ульвия Бахтияр гызы Мехралиева
Медиаобразование в современной школе
75

TƏDRİSİN METODİKASI   THE METHODOLOGY OF TEACHING   МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
İradə Bəbir qızı Əliyeva 
Nitq mədəniyyətinin tədrisində müəllimin rolu
78
Xəyalə Mirələm qızı Məcidova
Dil öğretiminde temel araç olan edebi metinlerin seçimi ve kullanımı

82
Севиндж Шубай кызы Кулизаде
О деятельностном подходе к проблеме искусственного билингвизма 

86

SƏNƏTŞÜNASLIQ          ART CRITICISM          ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
Sevinc Vaqif qızıƏskərova
Koqnitiv tədqiqatlar sahəsində incəsənətin epistemologiyasi
90

Baxış: 3 678
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az