Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv
JURNALIN TAM VERSİYASI

JURNALIN İÇİNDƏKİLƏR:

DİLÇİLİK   LINGUISTICS   ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
Т.Г. Мамедова
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЧЕРЕДОВАНИЙ СОГЛАСНЫХ ФОНЕМ РУССКОГО ЯЗЫКА В МОРФОНОЛОГИИ 
 
3
Р.А. Мамедова
ТЕКСТ – ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИКИ  
5
İ. Qulusoy 
MİRZƏ FƏTƏLİ AXUNDZADƏNİN KOMEDİYALARININ DİLİNDƏ İŞLƏNMİŞ XƏBƏRBUDAQ CÜMLƏLİ TABELİ MÜRƏKKƏB CÜMLƏLƏRİN STRUKTUR-SEMANTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ  
8
G.A. Quliyeva
TƏRCÜMƏ TRANSFORMASİYALARI VƏ KONTEKSTİN QARŞILIQLI ƏLAQƏSİ 
11
D. Ağayeva
İSPAN DİLÇİLİYİNDƏ PAREMİOLOGİYANIN TƏDQİQİNƏ DAİR 
14
С.Г. Азизова
СИМВОЛИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ ЦВЕТА В ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА 
17
K.B. Axundova
СОГЛАСНЫЕ ФОНЕМЫ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО И АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКОВ 
19
A.İ. İslamova
AZƏRBAYCAN, RUS VƏ İNGİLİS DİLLƏRİNDƏ NEOLOGİZMLƏRİN MÜQAYİSƏLİ-LİNQVİSTİK TƏHLİLİ 
22
Ş.D. Məmmədova
FRANSIZ DİLİNDƏ SMS DİLİ 
23
M. Əmənov
MƏHƏMMƏDHÜSEYN ŞƏHRİYARIN DİLİNDƏ TOPONİMLƏR
25
Ü. Cəfərova
BƏDİİ ƏDƏBİYYATDA DANIŞIQ DİLİNİN REAL NİTQDƏN FƏRQLİLİYİ
27
N.X. Bağirova
MÜASIR İNGİLİS DİLİNDƏ GƏLƏCƏK ZAMAN FORMALARININ SEMANTİKASI
29
С.Ф. Абдуллаева
ПРИНЦИПЫ СИСТЕМНОГО ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА КАК ЦЕЛОСТНОГО ОБЪЕКТА
34

Ə.U. Əliyev
NƏSİMİ FƏLSƏFƏSİ İNSANLIĞIN DƏRKİDİR
36
С.Н. Исмайлова
О КОМИЧЕСКОМ В ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
39
Ş.D. Məmmədova
NİZAMİ GƏNCƏVİNİN ƏSƏRLƏRİNİN FRANSIZ ƏDƏBİYYATINA TƏSİRİ
VƏ ONUN ƏSƏRLƏRİNİN FRANSIZ DİLİNƏ TƏRCÜMƏSİ HAQQINDA
42
J.H. Qənbərli
SERVANTESİN “DON KİXOT” ROMANINDA DON KİXOT VƏ SANÇO PANS OBRAZLARI
44

TARİX   HISTORY   ИСТОРИЯ 
Ş.T. Bünyadova 
AZƏRBAYCAN ATALAR SÖZLƏRINDƏ BAYRAMLAR, OYUN VƏ ƏYLƏNCƏLƏR
47
Ş. Albaliyev
AZƏRBAYCAN XALQININ ETNİK MƏNSUBİYYƏTİNƏ DAİR
50

PEDAQOGİKA   PEDAQOGY   ПЕДАГОГИКА 
У.Б. Мехралиева
ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МЕДИАКУЛЬТУРЫ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
55
K.O. Ədilzadə
TƏHSİLİN İDARƏ OLUNMASI VƏ ONUN PRİNSİPLƏRİ
58
T.İ. Məcidova
TƏHSİLİ İDARƏETMƏ PROSESİNDƏ PEDAQOJİ MENECMENTİN KONSEPSİYALARI
60
İ.S. Məhərrəmzadə
TƏHSİLİN HUMANİSTLƏŞDİRİLMƏSİ ANLAYIŞININ MAHİYYƏTİ VƏ MƏZMUNU
62

TƏDRİSİN METODİKASI   THE METHODOLOGY OF TEACHING   МЕТОДИКА ПРЕПОДОВАНИЯ 
Р.М. Тагиева
ПРИНЦИПЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ В ТЕМАТИЧЕСКИХ И ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ГРУППАХ
64
Д.Б. Джавадова, Н.Ф. Сафарли
РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ПОМОЩЬЮ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ
67
X.T. Novruzova, X.T. Qurbanova
RİYAZİYYATIN TƏDRİSİNDƏ TARİXİ MATERİALDAN İSTİFADƏ
72
З.Н. Рагимова
ИЗУЧЕНИЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТАМИ-АЗЕРБАЙДЖАНЦАМИ
75
Ş. Agakişiyeva
ANA DİLİ KURİKULUMLARINDA DİL QAYDALARININ ÖYRƏDİLMƏSİ
80
V.S. Bağırova
İNGİLİS DİLİNİ XARİCİ DİL KİMİ ÖYRƏNƏN TƏLƏBƏLƏRDƏ OXUDA QARŞIYA ÇIXAN MANEƏLƏRIN ARADAN QALDIRILMASI
83
А.Г. Мамедгасанзаде
РАЗВИТИЕ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ В СВЯЗИ С ИЗУЧЕНИЕМ СЛОЖНОГО СИНТАКСИЧЕСКОГО ЦЕЛОГО
85
З.С. Зейналова, А.Г.Раджабли
О НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРАГМАТИКИ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
88
N.İ. Mönsümova
TƏNQİDİ OXU STRATEGİYALARI VƏ ÇALIŞMA NÖVLƏRİ
90
G.Ş. Süleymanova
İNGİLİS DİLİNİN TAPŞIRIQ-ƏSASLI TƏDRİSİ
93
A.H. Abdullayeva
REPRESSİYANIN TƏDRİSİNDƏ YENİ METODOLOJİ MEYİLLƏR
96
G.F.Qəzənfərli
ƏDƏBİYYAT DƏRSLƏRİNİN QARŞISINDA DURAN VƏZİFƏLƏR
99
A.M. Əliyeva
İSMİN HAL KATEQORİYASININ TƏDRISINDƏ INTERAKTIV METODLARDAN ISTIFADƏ
101
G.M. Rzayeva
ŞAGİRD NAİLİYYƏTLƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
103
П.Р. Салимханова
ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРОГРАММ
105
A.S. Musayeva
DEVELOPİNG STUDENTS’ WRİTİNG SKİLLS BY EVALUATİNG
108
T. Quliyeva
TƏLİMDƏ PROBLEMLİ SİTUASİYADA TƏLƏBƏLƏRİN MÜSTƏQİLLİYİ
110

SƏNƏTŞÜNASLIQ   ART CRITICISM   ИСКУСТВОВЕДЕНИЕ 
N. Məmmədova
ÖMƏR ELDAROV YARADICILIĞINDA HEYDƏR ƏLİYEV OBRAZI
114
E. Ağayev
XALİDƏ SƏFƏROVA YARADICILIĞINDA PARİS MÖVZUSU(İKONOQRAFİQ TƏHLİL KONTEKSTİNDƏ)
118


Baxış: 2 165
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az