JURNALIN TAM VERSİYASI


JURNALIN İÇİNDƏKİLƏR:

TARİX     HISTORY     ИСТОРИЯ
Beşir Mustafayev, Elif Yıldız Yüce
Arşiv belgelerine göre Şeyh Şamil ve naiplerinin Kuzey Kafkas’taki Direnişinde devlet-i aliyye osmanlı’nın
tutumu “Hasan Hasbi Örneği”
4
Bekzod Muradbaevich Abdirimov
Some considerations on the death of sulton khorezmshakh jaloliddin manguberdi
18
Ярослав Валентинович Пилипчук
Кыргызы и уйгуры между великими государствами (1760-1881)

25
Xalidə Qələndər qızı İsmayılova
Xətai irsi: dövlətçilik işinin tarixi əsaslari
42

FİLOLOGİYA     PHILOLOGY     ФИЛОЛОГИЯ
Zəminə Xosrov qızı Gülüstani
Bayat və dəmirçi etnotoponimlərinin linqvistik təhlili 
47
Sevinc Ağadin qızı Bağırova
Oriyental romantizmin rus ədəbiyyatında və ictimai fikrində təzahür formaları 
50
Bəhram Əndəlib oğlu Quluzadə, Gülgəz Sabir qızı Salmanova
Azərbaycan ədəbiyyati halley kometi haqqında
55
Ирада Исмаил гызы Дадашова
Становление карьеры Жоржа Ддюруа (по роману Ги Де Мопассана «Милый друг»)
59
Şəfəq Binyamin qızı Cəfərova
Azərbaycan dastanlarının dilində tabeli mürəkkəb cümlələrin struktur-semantik təhlili
63
Arzu Məsim qızı Mədətova
İngilis və azərbaycan dillərində işlənən frazeoloji vahidlərin kontrastiv təhlili
 
67
Güldən Dönməz qızı Nəsirova
“Kitabi – Dədə Qorqud” dastanında feil
71

HÜQUQ  ELMLƏRİ         THE   LAW  SCİENCES         ПРАВОВЫЕ НАУКИ
Rauf Əhəd oğlu Şəmsizadə
Təkrar cinayətlərin tövsifi məsələləri
76
Aynur Mazahir Mammadova
The role of the eu institutions in the budgetary process
80
Gulu Mastan Narimanzada
Relations among european institutions regarding the withdrawal from EU
84
Shukufa Elbrus Muradsoy
The third energy package and liberalization of european energy market
91
Севиндж Сулиддин гызы Гусейнли
Превентивная самооборона 
100
Sevinc Kərim qızı Teymurova
Beynəlxalq hüquq subyektliyinin mahiyyəti və növləri

104
Əzizxan İman oğlu Əzizov
Azərbaycan Respublikasi milli məclisinin səlahiyyətlərinin konstitusion xarakteristikası

108
Севиндж Сулиддин гызы Гусейнли 
Принцип неприменения силы

112

FƏLSƏFƏ VƏ SOSİOLOGİYA     PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY     ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ
Firəngiz Tərlan qızı Heybətova
Azərbaycanda tibbi siğortanın mövcud vəziyyəti

115
Məleykəxanım Firdovsi qızı Rəhimli
Dünyada icbari siğortanın əsas xüsusiyyətləri

120

SİYASİ ELMLƏR         POLITICAL SCIENCES         ПОЛИТОЛОГИЯ
Qasım Əhəd oğlu Hacıyev
Cənubi Qafqazda davamlı sülhün bərpası məsələsində Heydər Əliyev irsi və İlham Əliyevin uğurlu fəaliyyəti

126

PSİXOLOGİYA     PSYCHOLOGY      ПСИХОЛОГИЯ
Vəfa Fuad qızı Qənbərli
Covid-19 və psixoloji sağlamliğın xüsusiyyətləri

133

PEDAQOGİKA     PEDAQOGY     ПЕДАГОГИКА
Ziba İlham qızı Kərimzadə
Kiçik yaşlı uşaqlarda lüğət ehtiyatının inkişafı

138

SƏNƏTŞÜNASIQ  VƏ  MEMARLIQ      ART CRITICISM  AND ARCHITECTURE
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ  И  АРХИТЕКТУРА
Aygün Əziz qızı Sərbazova
Parlaq rənglərin ecazkar sirri –  gənc rəssam Xanlar Əsədullayevin yaradicılığı 
142
Sevda Səfa qızı Rüstəmli
Fransa incəsənətinin formalaşmasinda Jan Antuan Qudon və Fransua Buşenin rolu

146


Bakış: 863
© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Adres: Az 1073, Bakü şehri, Yasamal ilçesi,
              Metbuat caddesi 529.cu mahalle “Azerbaycan” Basın Evi 6.kat
Тел.:    (+994 12) 510 63 99
Моб.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com