JURNALIN TAM VERSİYASI


JURNALIN İÇİNDƏKİLƏR:

TARİX     HISTORY     ИСТОРИЯ
Ярослав Валентинович Пилипчук
Караханиды: от сюзерена в вассалы

4

FİLOLOGİYA     PHILOLOGY     ФИЛОЛОГИЯ
Zəki Abdulla oğlu Vəliyev
Professor Abdulla VəliyevinAazərbaycan filologiya elmində yeri və rolu

11
Валида Джавид гызы Исазаде
Семантическая эволюция слова закон 

14
Xuraman Rahib qızı Mirzəyeva
Müxtəlif terminlərin dildə neologizmlərə çevrilməsi

21
Aynur Əfsər qızı Quliyeva
İngilis dilində olan həndəsi metaforalar

24
Vəfa Cüleyxan qızı Eminova
İngilis dilinin zənginləşməsində alınma sözlərin rolu

28
Mülayim Abbas qızı Bağırova, Mehriban Aqşay qızı Abdullayeva
İngilisdilli qəzetlərin tərcümə xüsusiyyətləri

32
Xəyalə Muğamat qızı Mürsəliyeva
Süni dillərin tərtibi prinsipləri

40
Göyərçin Abid qızı Mustafayeva
Türk-islam ədəbiyyatinin ilk böyük abidəsi olan “Kutadqu bilig” əsəri haqqında

47
İradə Fərzəli qızı Rəhmanova
Postmodernizm ədəbi cərəyani və onun çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatında özünüifadəsi

51
Aytac Əhmədəli qızı Məmmədova
Şəxs adlarının yazılışı (tezislər)

55

HÜQUQ  ELMLƏRİ         THE   LAW  SCİENCES         ПРАВОВЫЕ НАУКИ
Farid Ziyat Ahmadov
The main role of prosecutor office in the field of investigation of international crimes
including jurisdiction of international criminal court and the main character of cooperation
agreement between the interpol and prosecutor office

56
Samira Eldar Mehraliyeva
Recruitment to the civil service: at the legal and factual levels

60

PSİXOLOGİYA     PSYCHOLOGY      ПСИХОЛОГИЯ
Günel Ədalət qızı Allahverdiyeva
Şizofreniya, onun əlamətləri və əsas simptomları

66

PEDAQOGİKA     PEDAQOGY     ПЕДАГОГИКА
Хатира Новруз гызы Халафли, Светлана Насировна Ханбутаева, Наргиз Мехман гызы Зейналова
Современные подходы к преподаванию эпидемиологии в высших  учебных заведениях

69
Afət Afər qızı İsrafilova
Müxtəlif patogenezli xəstəliklərlə bağli yaranan oliqofreniya

73
Севиль Баба гызы Багирова
О стилистических ошибках в речи студентов-азербайджанцев в процессе  преподавания рки

77
Turan Əlbəndə qızı Şahvələdli Qədimova
Eşitmə pozulması olan uşaqların şifahi nitq inkişafının əsas şərt və mərhələləri

81
Adilə Qulam qızı İbrahimova, İradə Xəlil qızı Zamanova
Məktəbəqədər uşaqlarda nitq inkişafi pedaqoji problem kimi

85
Ruqayyə Sərdar qızı Babayeva
Riyaziyyatın ibtidai kursunda tip məsələ həllinin öyrədilməsi metodikası

89
Sevinc Mais qızı Nurullayeva
Azərbaycanda ibtidai təhsil səviyyəsində uşaqların oxu və yazı bacarıqlarının inkişafı

93
Ruqayyə Sərdar qızı Babayeva
İbtidai sinfdəədəbi tələffüz üzrə işin təşkili

96
© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com