Arxiv
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/95/70-74

Nəzakət Qəhrəmanzadə

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi

[email protected]


PEDAQOGİKANIN PREDMETİ, FUNKSİYALARI,

MƏQSƏDİ, VƏZİFƏLƏRİ, MƏNBƏLƏRİ VƏ METODOLOGİYASI


Xülasə

Pedaqogika gənc nəslin təhsiinin, tərbiyəsinin məqsədi, məzmunu, qanunauyğunluqları və səmərəli yollardan bəhs edən elmdir.

Bəşər cəmiyyəti yarandığı gündən yaşlı nəsil gənc nəslin tərbiyəsi qayğısına qalaraq ictimai-tarixi təcrübəni ötürməyə çalışmış, onu əməyə və həyata hazırlamışdır. İctimai həyatın inkişafı həmin təcrübənin xüsusi biliklər, bacarıqlar şəklində ümumiləşdirilməsi pedaqogika elminin yaranmasına sərf olunmuşdur.

Pedaqogikanın bir elm kimi obyekti pedaqoji proses və onun mərkəzində duran insandır. Hər bir elmdə olduğu kimi, pedaqogikanın da özünəməxsus anlayışlar sistemi vardır. Buraya pedaqoji proses, tərbiyə, öünütərbiyə, yenidəntərbiyə, təhsil, təlim, şəxsiyyətin inkişafı və s. anlayışlar daxildir. Pedaqogikanın nəzərdən keçirilən anlayışları bir-biri ilə qarşılıqlı vəhdətdə olub, bir-birini tamamlayır. Onlar birlikdə vahid və bütöv pedaqoji prosesi təşkil edir, şəxsiyyətin ahəngdar inkişafına kömək göstərir.  

Açar sözlər: məktəbəqədər tərbiyə, pedaqogikanın predmeti, pedaqogikanın mənbələri, intensiv yol, metodologiya


Nazakat Kahramanzadeh

Ministry of Science and Education of the Azerbaijan Republic

[email protected]


Subject, functions, purpose, tasks, sources and metodology of pedagogy


Abstract

Pedagogy is a science that talks about the purpose, content, regularities and effıcients ways of education and upbringing of the young generation.

Since the beginning of human society, the older generation has taken care of the education of the younger generation and tried to pass on social and historical experience, preparing it for work and life. The development of social life, the generalization of that experience in the form of special knowledge and skills was used to create the science of pedagogy.

The object of pedagogy as a science is the pedagogical process and the person at its center. As in every science, pedagogy has its own system of concepts. This includes the pedagogical process, education, self-education, reeducation, Education, training, personality development, etc. concepts are included. The reviewed concepts of pedagogy are in mutual harmony with each other and complement each other. Together, they form a single and complete pedagogical process help the harmonious development of the personality.

Keywords: preschool education, subject of pedagogy, sources of pedagogy, intensive way, methodologyMƏQALƏNİ YÜKLƏ [410,1 Kb] (yüklənib: 10)


Baxış: 21
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]